„Aktywny senior!”

seniorGmina Łomazy realizuje projekt „Aktywny senior!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.

Całkowita wartość projektu wynosi 991 062,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 842 403,12 zł, natomiast pozostałe 148 659,38 zł to krajowe środki publiczne (98 889,38 zł - budżet państwa, 49 770,00 zł – budżet JST).

 

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Łomazy do 31.08.2021 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych, co zachęci je do udziału w życiu społecznym, a cykliczność i różnorodność zajęć dodatkowo wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawy ich jakości życia.

 

Projektowe działania zaplanowane są na okres 3 lat i będą trwać do sierpnia 2021 roku. Projekt składa się z trzech zadań:


ZADANIE 1   OFERTA ZAJĘĆ CYKLICZNYCH W KLUBIE SENIORA
• Zajęcia z zakresu kultury fizycznej ( Nordic Walking; ćwiczenia ruchowe – joga, pilates, aerobic, zumba; basen)
• Zajęcia terapeutyczne
• Wsparcie psychologiczne
• Poradnictwo zdrowotne
• Zajęcia artystyczne oraz zajęcia z rękodzieła
• Warsztaty wokalne oraz instrumentalne (nauka gry na instrumentach dętych)
• Zajęcia informatyczne
• Zajęcia z kreowania wizerunku
• Koła zainteresowań
• Senior ekspert
• Vademecum seniora obejmujące poradnictwo prawne oraz bankowo-ubezpieczeniowe

 

ZADANIE 2   ZAJĘCIA KULTURALNE ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE AKTYWNOŚĆ SENIORÓW
• Warsztaty kulinarne
• Spotkania okolicznościowe
• Wieczorki taneczne
• Spacery badawcze
• Spotkania integracyjne
• Wyjazdy do kina/teatru
• Wycieczki krajoznawcze

 

ZADANIE 3   DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE
• Dowóz uczestników na zajęcia