Wytyczne dla przedszkoli

lomazy

W zeszłym tygodniu rząd poinformował o możliwości otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 6 maja. Decyzję dotyczącą wznowienia zajęć pozostawił dyrektorom i organom prowadzącym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców o otwarciu placówek jako samorząd podjęliśmy trudną decyzję, ponieważ zdrowie dzieci oraz nauczycieli i pracowników jest najważniejsze.

Biorąc pod uwagę rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Wójt Gminy Łomazy informuje, że od 6 maja br. wznawiają działalność:

- przedszkole samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach,

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Huszczy.

 

 • Organizacja opieki w placówkach zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
  Ze względu na sytuację epidemiczną i zalecenia GIS ograniczyliśmy liczebność grupy przedszkolnej. W grupie może przebywać 12 dzieci, a minimalna przestrzeń dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na dziecko i wychowawcę.
 • W pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Dodatkowe wytyczne dla placówek opiekuńczo wychowawczych:
  - rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci powinny zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m.,
  - dziecko uczęszczające do placówki powinno być zdrowe, bez objawów chorobowych,
  - placówka zostanie wyposażona w termometr bezdotykowy, w przypadku jego użycia należy uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna na pomiar temperatury, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów,
  - rodzice lub opiekunowie przed wejściem do budynku zobowiązani będą do dezynfekcji rąk oraz używania maseczek ochronnych,
  - rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zaopatrzenia swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki,
  - nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,
  - dziecko nie powinno zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,
     - regularnie przypominajmy dziecku o podstawowych zasadach higieny, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

            Obecnie poprzez nauczycieli są przekazywane prośby do rodziców o określenie zainteresowania uczęszczania dzieci w przedszkolach. Nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsca dla wszystkich chętnych, ponieważ obowiązują kryteria postawione przez GIS. Prosimy o wyrozumiałość.

 

            Chcemy Państwa zapewnić, że wdrożymy szczegółowe wytyczne sanitarne oraz podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogli korzystać z opieki w naszych przedszkolach w bezpiecznych warunkach.

Wójt Gminy Łomazy

/-/ Jerzy Czyżewski