Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku.

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2021 roku zadań publicznych złożono 10 ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 145/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. Wójta Gminy Łomazy, dotację przyznano na realizację  10 ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku do pobrania pod adresem:

https://uglomazy.bip.lubelskie.pl

 

Oferenci, którym  przyznano dotację w kwocie mniejszej niż wnioskowano powinni złożyć aktualizację oferty w terminie do dnia 26.02.2021 r.

Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z podpisania umowy ze strony Oferenta. Wzór aktualizacji do pobrania pod adresem:

https://uglomazy.bip.lubelskie.pl/