Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

azbest

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

 

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 
01.02.2021r.do dnia 26.02.2021r.

 

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi. Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.


Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łomazy osobiście pod numerem telefonu tel. 83 3417076 oraz na stronie 

http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać w urzędzie gminy oraz ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl– Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020–2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.