Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich  na terenie Gminy Łomazy w sezonie zimowym  2021.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest Urząd Gminy Łomazy. Usługi odśnieżania w poszczególnych miejscowościach prowadzone będą przez następujące podmioty:


1. Łomazy, Lubenka, Jusaki-Zarzeka - Urząd Gminy Łomazy Tel. 83 341 70 69
2. Studzianka - Józef Szenejko Tel. 600 550 694
3. Bielany, Burwin, Krasówka - Kazimierz Chwalewski Tel. 503 616 100
4. Huszcza Pierwsza, Huszcza Druga - Hołownia Tomasz Tel. 695 310 882
5. Koszoły - Bogdan Nazarewicz Tel. 509 392 102
6. Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły - Karol Świerzbiński Tel. 504 196 469
7. Kopytnik, Stasiówka - Waldemar Sacewicz Tel. 797 827 372
8. Szymanowo - Damian Głowacki, Tel. 724725540
9. Dubów, Wola Dubowska - Łukasz Zuzula, Tel. 601 751 016

 

Sprzęt do odśnieżania konkretnych dróg i ulic kierowany zostanie na podstawie przeprowadzanych wizji lokalnych oraz zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców. W celu usprawnienia prac związanych z koordynacją działań zgłoszenia prosimy kierować do Pana Grzegorza Kowalewskiego Tel. 83  341 70 69 lub 508 070 098.  

 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przypominamy także, że zabronione jest kierowanie usuwanego śniegu bezpośrednio na jezdnię. Wójt Gminy Łomazy przypomina, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Łomazy właściciele nieruchomości są zobowiązani do  uprzątnięcia błota, śniegu, lodu po opadach i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego np. chodnika.

 

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

 

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łomazy odpowiada
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 90A, 21-500 Biała Podlaska.
Drogi powiatowe przebiegające przez Gminę Łomazy objęte są V podwyższonym i zwykłym oraz VI Standardem odśnieżania. Oznacza to m.in. dopuszczalne przerwy w komunikacji odpowiednio do 24 i 48 godzin.

Wszelkie uwagi dotyczące dróg powiatowych prosimy kierować do Kierownika Obwodu Drogowego Tel. 83 343 46 48 lub Sekcji Dróg Tel. 83  342 52 31

 

Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 812 na terenie Gminy Łomazy odpowiada
Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska Tel. 83 343-81-88