XX sesja Rady Gminy Łomazy

herb Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę XX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.


Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Łomazy.
Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Łomazy za 2020 rok.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach za 2020 rok.
Informacja Wójta Gminy Łomazy o wykonaniu planu finansowego do wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Łomazy za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łomazy z wykonania budżetu za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomazy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łomazy na rok szkolny 2021/2022.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Łomazy prawa własności nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na dzierżawę nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami.
Oświadczenia i wnioski Radny Gminy Łomazy.

Zamknięcie posiedzenia.
 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w  Łomazach, ul. Małobrzeska 13.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński