Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

Herb GminyZgodnie z artykułem 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Gminy Łomazy 27 listopada 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w § 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, określający cele, zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie.

Sposób realizacji programu przedstawia się następująco:

Dnia 29 stycznia 2020 r.  Komisja Konkursowa w składzie :

1. Jolanta Kapczuk – Przewodnicząca

2. Grzegorz Kowalewski – Sekretarz

3. Janina Olichwirowicz – Członek Komisji

4. Agnieszka Horaczyńska – Członek Komisji

5. Joanna Rogalska – Członek Komisji

powołana Zarządzeniem Nr 77/20 Wójta Gminy Łomazy z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w 2020 roku dokonała otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Łomazy z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert.

  

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 29.01.2020 r. wpłynęły następujące oferty z zakresu:

 

 I.  Kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubenka „Czeladońka” na wnioskowaną kwotę 4.000,00zł

2. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka na wnioskowaną kwotę 5.000,00 zł

3.Koło Gospodyń Wiejskich w Huszczy Pierwszej ,,MAZURKI” na wnioskowaną kwotę 2.700,00 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie na wnioskowaną kwotę 5.436,00zł

5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lubenki Grabarka na wnioskowaną kwotę 2.750,00 zł

6. Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju na wnioskowaną kwotę 2.500,00 zł

7. Koło Gospodyń Wiejskich ,,Burwinianki” na wnioskowaną kwotę 2.100,00 zł

8. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ,,TŁOKA” na wnioskowaną kwotę 4.020,00 zł

 

Przy wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 15 000,00 zł

 

II. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. Akademia Taekwon-Do VIRTUS na wnioskowaną kwotę 37.000,00 zł

2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Niwka na wnioskowaną kwotę 4.330,00 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie na wnioskowaną kwotę 2.200,00 zł 

4. Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny „Niwa” na wnioskowaną kwotę 55.000,00 zł

5. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka na wnioskowaną kwotę 5.000,00 zł 

 

Przy wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 60 000,00 zł

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert podpisano umowy:

 

II/1/2020 – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubenka „Czeladońka” pod tytułem: „Biesiadne lato za białą chatą”- impreza plenerowa oraz ,,Wspólne Kolędowanie” – VI Spotkanie Opłatkowe  na kwotę 2.000,00 zł . Zadanie obejmowało następujące działania: Rodzinne gry i zabawy, konkursy, prace na wiklinie papierowej, rękodzieła.

II/2/2020  - Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka pod tytułem: ,,Kultura i tradycje w Studziance” na kwotę 4.000,00 zł. Zadanie obejmowało następujące działania: Warsztaty łucznicze, warsztaty kulinarne, przegląd pieśni ludowej, wyjazd edukacyjny do Białegostoku, turniej łuczniczy, popołudnie seniora, przegląd pieśni biesiadnych i patriotycznych ,,Ocalić od zapomnienia”.

II/3/2020 – Koło Gospodyń Wiejskich w Huszczy Pierwszej ,,MAZURKI”  pod tytułem: ,,Raz na Ludowo” na kwotę 1.300,00 zł. Zadanie obejmowało występ okolicznych zespołów ludowych z poczęstunkiem.

II/4/2020 – Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie pod tytułem: ,,Tradycje i zwyczaje oczami mieszkańców” na kwotę 1.760,00 zł. Zadanie obejmowało następujące działania: Dzień Strażaka, koncert zespołów ludowych z okazji Dnia Matki, spotkanie opłatkowe.

II/5/2020 – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lubenki Grabarka  pod tytułem: ,,Z tradycją i Folklorem w Lubence” na kwotę 1.280,00 zł. Zadanie obejmowało następujące działania: spotkanie mikołajkowe połączone z wykonywaniem dekoracji świątecznych.

II/6/2020 – Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju pod tytułem: ,,Mama, Tata i Ja – czyli poznajemy historię Łomaz” na kwotę 1.280,00 zł. Zadanie obejmowało rajd rowerowy po gminie Łomazy oraz test wiedzy dla uczestników o historii Łomaz.

II/7/2020 – Koło Gospodyń Wiejskich w Burwinie  ,,Burwinianki” pod tytułem: ,,Mocne więzi – żywa kultura i tradycja”  na kwotę 1.240,00 zł . Zadanie obejmowało następujące działania: Warsztaty i turniej łuczniczy, Noc świętojańska nad rzeką Rudka – warsztaty folklorystyczne, biesiadne spotkanie – harmonijek granie, święto darów jesieni – konkurs kulinarny.

II/8/2020 - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TŁOKA pod tytułem: ,,EKO Festiwal Kultur Pogranicza w  Koszołach” na kwotę 2.140,00 zł. Zadanie obejmowało następujące działania: Warsztaty śpiewu w gwarze podlaskiej, warsztaty łucznicze, warsztaty rysunku i malarstwa.

I/1/2020 - Akademia Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach pod tytułem: ,,Taekwon-Do – zdrowie, sprawność, pasja” na kwotę 15.000,00 zł. Zadanie obejmowało następujące działania: Prowadzenie szkolenia w 5 grupach na czterech poziomach zaawansowania, udział w zawodach ogólnopolskich i finałach  MP.

I/2/2020 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Niwka w Łomazach pod tytułem: ,,Sport i rekreacja uczniów Szkoły Podstawowej w Łomazach 2020” na kwotę 2.000,00 zł. Zadanie obejmowało następujące działania: Wznowienie członkostwa w PZSzach, szkolny turniej szachowy.

I/3/2020 – Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie pod tytułem: ,,OSP Dubów – Dzień sportu oraz VI Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego” na kwotę 1.100,00 zł. Zadanie obejmowało następujące działania: Dzień sportu oraz VI Mikołajkowy turniej tenisa stołowego.

I/4/2020 – Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny NIWA pod tytułem: ,,Sportowa Niwa 2020” na kwotę 39.000,00 zł. Zadanie obejmowało następujące działania: Szkolenie piłkarskie drużyny Żaka Młodszego, szkolenie piłkarskie drużyny seniorów, X Memoriał im. Damiana Stasiewskiego.

I/5/2020 - Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka pod nazwą: ,,IX Tatarska Piątka”
na kwotę 2.900,00 zł. Zadanie obejmowało następujące działania: Przeprowadzenie zawodów w bieganiu dla dzieci i młodzieży na trasach od 100 m do 1000 m, Tatarska Piątka  na 5 km, Nordic Walking na 5 km oraz Tatarski turniej rodzinny.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID – 19 od umowy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego odstąpiły: Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie - umowa Nr II/4/2020 oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Huszczy Pierwszej ,,MAZURKI”  - umowa    Nr II/3/2020.

W trakcie realizacji zadań nastąpiła konieczność zmian w podpisanych umowach. Aneksy zostały podpisane z następującymi organizacjami:                                                                                  

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka – Aneks Nr 1 z dnia 28 października 2020 r. do umowy Nr II/2/2020 oraz zwrot części dotacji w kwocie 500,00 zł.

Koło Gospodyń Wiejskich w Burwinie  ,,Burwinianki” – Aneks Nr 1 z dnia 27 sierpnia 2020 r. do umowy Nr II/7/2020 oraz zwrot części dotacji w kwocie 240,00 zł.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Niwka w Łomazach  - Aneks Nr 1 z dnia 28 października 2020 r. do umowy Nr I/2/2020 oraz zwrot części dotacji w kwocie 220,00 zł.

Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny NIWA – Aneks Nr 1 z dnia 28 lipca 2020 r. do umowy Nr I/4/2020.

W związku z powyższym, na realizację zadań w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wykorzystano środki w kwocie 11.200,00 zł., zaś na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wykorzystano środki w kwocie 59.780,00 zł.                                                      

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami końcowymi przez organizacje cele i rezultaty założone w ofertach konkursowych zostały osiągnięte.

                                                          

Łomazy, 12 marca 2021 r.