Ustalenie Prawa do Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

w okresie świadczeniowym trwającym od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - formularz;
2.zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów;
3.zaświadczenie organu prowadzącego egzekucję o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2015r.;
4.zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów innych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) za 2015 r. – formularz oświadczenia załącznik nr 3;
5.oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. 2015 r. - formularz oświadczenia załącznik nr 2;
6.zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły w roku szkolnym 2016/2017 lub szkoły wyższej w roku akademickim 2016/2017- formularz oświadczenia załącznik nr 5;
7.odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
8.zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w poprzednim roku kalendarzowym tj.2015r. lub nakaz płatniczy za 2015r. albo oświadczenie –za 2015r. formularz oświadczenia załącznik nr 4;
9.orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
10. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2015 r. lub
-informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje zagranicą:
11.w przypadku utraty dochodu należy dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
12. w przypadku uzyskania dochodu należy dołączyć:
-dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
-dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
13.umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
14.umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
15.odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do ich płacenia
odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
16.przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
17.kartę pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w art.186 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
18. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia;

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (Klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań)


II. MIEJSCE ZŁOŻENIA:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach
Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
-wydanie decyzji administracyjnej ustawowo do 30 dni od daty złożenia formalnego wniosku;

-wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 wraz z dokumentami które zostaną złożone w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. rozpatrzenie ich oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 r.
- wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 wraz z dokumentami które zostaną złożone w okresie od 1 września 2016 r. do 31 października 2016 r. rozpatrzenie ich oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 r.


IV TRYB ODWOŁAWCZY:
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach.

 

V. PODSTAWA PRAWNA:
1) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn.zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. poz. 2229);
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r.,poz. 23);