Kwalifikacja wojskowa 2022 r.

 

 Kwalifikacja wojskowaWójt Gminy Łomazy informuje, że tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego jest prowadzona w dniach  od 11 kwietnia do  5 maja 2022 r. w Białej Podlaskiej  w Klubie Kultury "Eureka" przy  ul. Orzechowej 34.

 

Dla mieszkańców Gminy Łomazy kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach 30-31 maja  2022 r.

W 2022 r. obowiązek stawienia się przed komisją wojskową będą mieli:

  1. mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1998 – 2002, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 2001 – 2002 , które:
    a) zostały uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (otrzymały kategorie B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed końcem kwalifikacji wojskowej (a więc przed dniem 5 maja    2022 r.)
    b) zostały uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie;
  4. kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku akademickim lub szkolnym 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się  ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowe.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są zobowiązane zgłosić się na wezwanie  w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, jednakże nie otrzymanie/nie odebranie wezwania nie zwalnia osób wymienionych w pkt 1 od obowiązku stawienia się w w/w terminie i miejscu.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a komisji lekarskiej posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia (jeżeli taką posiada). Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej stawiający się dostarcza fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, a także dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia albo pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Ważne:

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. zdawanie egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego  W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Informacja