Gmina Łomazy otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Gmina Łomazy zawarła umowa o powierzenie grantu o numerze 3940/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na kwotę 146340 zł.

Celem projektu jest wsparcie JST i jednostek podległych w zakresie realizacji usług publicznych oraz analiza i poprawa stanu cyberbezpieczeństwa.

 

Środki otrzymane w ramach projektu zostaną przeznaczone na:

  -  modernizacji serwerowni w tym wdrożenie mechanizmów zabezpieczenia danych  
  -  wymianą urządzeń sieciowych,
  -  zakup stacji roboczych i laptopów,
  -  przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
 

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19

Strona projektu