Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Komu przysługuje?

Od 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej (taką definicję osób uprawnionych wprowadziła zmiana przepisów ustawy - Prawo energetyczne) musi jednak spełniać dodatkowe warunki tj.: być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Dodatek energetyczny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

 

W okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi odpowiednio:

dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc;
dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,80zł/miesiąc;
dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł/miesiąc.

 


Wypłata świadczenia następuje w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku. 
Dodatek energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2, tel. 83 341 70 51

Wniosek