Aktualizacja Deklaracji Centralnej Ewidencji Budynków

Herb GminyInformujemy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Czytaj więcej...

Zakończenie projektu Aktywny Senior!

Gmina Łomazy zakończyła realizację projektu skierowanego do seniorów w ramach projektu „Aktywny Senior!” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Herb GminyRealizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Łomazy zaprasza do udziału w konsultacjach Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

Termin konsultacji: od 03 października do 18 października 2022 roku.

Więcej na stronie BIP

W Gminie Łomazy zakończono budowę sieci wodociągowej

Rozkopane pole pod wodociąg Z końcem 2021 roku woda z gminnych wodociągów jest dostarczana do wszystkich miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Łomazy.

 

W 2021 roku zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Łomazy. Było to najważniejsze, a zarazem historyczne wydarzenie, dzięki któremu doprowadziliśmy wodę pitną z gminnej stacji uzdatniania wody do posesji zainteresowanych mieszkańców. Dziś gmina Łomazy posiada około 200 km sieci wodociągowej i blisko 1 500 przyłączy.

Czytaj więcej...

Gmina Łomazy otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Gmina Łomazy zawarła umowa o powierzenie grantu o numerze 3940/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na kwotę 146340 zł.

Czytaj więcej...

Zaczynamy kolejny sezon treningu obwodowego!

 trening obwodowyZajęcia sportowe w formie treningu obwodowego odbywają się w każdy wtorek od 4 października 2022 r w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach od godz. 18.30. Można dołączyć w każdym momencie. Trening jest prowadzony przez Magdalenę Romaniuk, wyspecjalizowanego i z wieloma tytułami trenera Akademia Taekwon-Do Virtus w Łomazach.

 

Czytaj więcej...